GRANTOVI

GODIŠNJA PROGRAMSKA IZJAVA TPI APS 2022-01 PROJEKTA „VELIKA MALA PRIVREDA“

Cilj projekta „Velika mala privreda“ (u daljem tekstu „Projekat“) jeste osnaživanje učesnika na tržištu Srbije za pokretanje lokalnih inicijativa kojima će se pospešiti rast malih i srednjih preduzeća (MSP) tako što će im se omogućiti  da osvoje  tržišta visoke vrednosti. Kroz saradnju sa brojnim učesnicima na tržištu Srbije na lokalnom nivou, Projekat će podstaći stvaranje novog okruženja  i unaprediti poslovanje MSP i njihovih sistema podrške.

Da bi ostvario svoje ciljeve, Projekat će primeniti tržišni pristup kojim se glavna uloga prepušta učesnicima na tržištu iz Srbije i omogućava realizacija aktivnosti posebno prilagođenih regionalnim potrebama u sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije i proizvodnje mašina i opreme, sa fokusom  na oblasti digitalizacije, zelene ekonomije i kreativnih industrija. Projekat će podstaći stvaranje specijalizovanih lokalnih preduzetničkih „ekosistema“ kompanija  za podršku poslovanju, finansijskim institucijama i pružaocima drugih usluga za pospešivanje produktivnosti i profitabilnosti MSP. Istovremeno, Projekat će nastojati da unapredi marketing i izvoz MSP pružanjem usluga za unapređenje poslovanja, jačanjem odnosa u okviru lanaca snabdevanja, podrškom za razvoj sektorske (horizontalne) saradnje i unapređenjem kvaliteta i sledljivosti njihovih proizvoda. Pored toga, Projekat će nastojati da diverzifikuje finansijske proizvode i usluge dostupne malim i srednjim preduzećima, unapredi načine na koje MSP koriste finansijske usluge i mobiliše značajna javna, privatna i druga sredstva dostupna za ulaganje. Dodatno, Projekat će raditi na inkluzivnosti tako što će nastojati da proširi lepezu mogućnosti dostupnih ženama i mladima, kao i drugim marginalizovanim grupama, kroz saradnju sa akterima u oblasti razvoja radne snage, privatnim sektorom i obrazovnim sistemom.

Projekat će koristiti Fond za transformaciono partnerstvo i inovacije (TPI), čijom primenom se očekuje mobilizacija resursa dostupnih na lokalnom nivou, dodelom grantova, radi prevazilaženja nedostataka u tržišnom sistemu Srbije i uz angažovanje aktera  na aktivnostima kojima se pruža podrška novim pristupima  i učenju.

Ova Godišnja programska izjava ТPI APS 2022-01 predstavlja poziv za podnošenje prijava upućen organizacijama, pružaocima usluga za podršku poslovanju, pružaocima finansijskih usluga, udruženjima, istraživačkim i obrazovnim institucijama, nosiocima tržišnih sistema i drugim učesnicima na tržištu Srbije koji ispunjavaju uslove i mogu da predlože kreativne i inovativne tehničke pristupe i metodologije kojima se pruža podrška ostvarenju ciljeva i rezultata Projekta.

Prijave u skladu sa Godišnjom programskom izjavom primaju se od 27. oktobra 2022. do 27. aprila 2023.

E-mail za pitanja i prijem prijava: Grants_Serbia@acdivoca-serbia.org

Integralni tekst Godišnje programske izjave TPI APS 2022-01, u kome se navode uslovi za učešće u ovom javnom pozivu za dodelu finansijskih sredstava, obrazac prijave, izjave kandidata kao i izmene i najčešće postavljena pitanja (na engleskom jeziku), mogu se naći na sledećim linkovima: